[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ uncode_shortcode_id=”117799″]

Algemene voorwaarden

[/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=”206893″]

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 Suz: suzannevanschaik.nl B.V., gevestigd aan de Jan Vethstraat 11 in Arnhem,
geregistreerd in bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86053744.
1.2 Jij/je en jou(w): de klant, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die
aan Suz een opdracht heeft verstrekt.
1.3 Wij, ons en onze: partijen samen.
1.4 De door Suz geleverde diensten kunnen onder meer zijn:
a Mentorship in een 1-op-1 traject
b Mentorship in een groepstraject
c Events
1.5 Schriftelijk: ook per e-mail en digitaal ondertekend met gebruikmaking van
software voor digitale ondertekening.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten en verrichte diensten door Suz, tenzij wij schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk
door Suz zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
2.3 Suz mag haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Suz zal je vooraf
schriftelijk informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen.
2.4 Als een bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of
vernietigd wordt, dan blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. In dat
geval zullen wij in goed overleg afspreken wat geldt tussen ons. Voor zover
mogelijk wordt daarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht genomen.
2.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene
voorwaarden of als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan zullen we in goed overleg afspreken wat dan geldt
tussen ons.
2.6 Ook als Suz niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Suz het recht
verliest om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 AANBOD EN AANVAARDING
3.1 Het door Suz gedane aanbod is vrijblijvend en mag door haar worden gewijzigd.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw. Aan een aanvaarding die afwijkt van het
aanbod is Suz niet gebonden.
3.2 Ook is Suz niet gebonden aan het aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten
dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevatte.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Suz niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Mentorship
3.4 De samenwerkingsovereenkomst ontvang je digitaal van Suz samen met de
algemene voorwaarden, een verzoek tot het digitaal ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst en, indien van toepassing, een aanbetalingsfactuur.
3.5 Het aanbod in de samenwerkingsovereenkomst is geldig voor de aangegeven
termijn. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod in de
samenwerkingsovereenkomst geldig tot 24 uur na de datum waarop de
samenwerkingsovereenkomst aan jou is verzonden. Na het verstrijken van deze termijn
komt het aanbod te vervallen. Het aanbod geldt niet automatisch voor

verlengingen.
3.6 In de samenwerkingsovereenkomst staat vermeld uit welke diensten het
mentorship zal gaan bestaan en welke vergoeding daar tegenover staat. Suz kan
een aanbetaling als voorwaarde stellen voor de totstandkoming van de
overeenkomst.
3.7 Een overeenkomst tussen ons komt tot stand als je binnen de geldende termijn de
samenwerkingsovereenkomst digitaal hebt ondertekend en, indien van toepassing,
de aanbetalingsfactuur hebt voldaan.
3.8 Met het digitaal ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst verstrek je een
garantie aan Suz dat je de afgesproken vergoeding hebt gereserveerd en financieel
in staat bent aan de volledige betalingsverplichting te voldoen.

ARTIKEL 4 DUUR EN EINDE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en is niet tussentijds
opzegbaar.
4.2 Wij sluiten de mogelijkheid van ontbinding uit, tenzij anders afgesproken in deze
algemene voorwaarden.

Mentorship
4.3 Als je de overeenkomst wilt verlengen, dan ontvang je van Suz een nieuw aanbod.
4.4 Het niet (meer) kunnen of willen deelnemen aan het mentorship leidt nimmer tot
een vermindering van je betalingsverplichting. Je blijft dus onverminderd gehouden
tot betaling van de volledig afgesproken vergoeding.

Events
4.5 Deze bepalingen zijn alleen van toepassing op events die geen onderdeel zijn van
een traject.
4.6 Annulering van je deelname is niet mogelijk. Restitutie vindt niet plaats. Je kunt je
laten vervangen door een ander, nadat je Suz schriftelijk hebt geïnformeerd.
4.7 In geval van onvoldoende aanmeldingen, verhindering van Suz of een andere
hoofdspreker of andere omstandigheden waardoor naar mening van Suz het event
geen doorgang kan vinden, kan Suz een event voor aanvang verplaatsen. Je
ontvangt hiervan bericht. Je deelname wordt verschoven naar een volgende
datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zal Suz je daarover informeren en
op de hoogte houden. Als je niet kunt op de nieuwe datum of Suz het event niet
door laat gaan, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen en worden
gedane betalingen terugbetaald.

ARTIKEL 5 ACTIVITEITEN TIJDENS MENTORSHIP
5.1 Het mentorship kan bestaan uit onder meer individuele activiteiten (zoals 1-op-1
coaching) en groepsactiviteiten (zoals online groepscoaching en offline events). De
activiteiten die bij jouw traject horen staan vermeld in de overeenkomst.
5.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig meedoen aan de activiteiten. Het niet
gebruikmaken of het niet tijdig inplannen van een activiteit binnen de afgesproken
duur van de overeenkomst, leidt tot verval van jouw recht om daarop aanspraak te
maken.
5.3 Je deelname aan een offline groepsactiviteiten kan niet worden verplaatst, ook niet
in geval van ziekte of zwaarwegende privéomstandigheden. Voor de online
groepsactiviteiten geldt dat Suz een planning maakt en jou daarover informeert.
Het niet (kunnen) deelnemen aan een groepsactiviteit leidt nooit tot enig recht op
een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
5.4 Groepsactiviteiten kunnen in geval van onvoldoende aanmeldingen, verhindering
van Suz of een andere hoofdspreker of andere omstandigheden waardoor naar
mening van Suz de groepsactiviteit geen doorgang kan vinden op de geplande
manier, verplaatst worden naar een andere datum of door een andere spreker
gegeven worden.
5.5 Het verplaatsen van geplande individuele activiteiten is slechts mogelijk in
uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Suz. Je informeert Suz
uiterlijk 48 uur van tevoren schriftelijk over je verhindering. In onderling overleg
maken we dan een nieuwe afspraak. Je kunt een individuele activiteit slechts
eenmalig verplaatsen, daarna komt deze te vervallen. Je kunt binnen het redelijke
gebruik maken van deze mogelijkheid. Suz behoudt zich het recht voor om het
verplaatsen van individuele activiteiten niet meer toe te staan, bijvoorbeeld als je
onevenredig veel (in vergelijking met anderen) je beroept op dit artikel.
5.6 Individuele activiteiten waarvoor Suz een derde heeft ingehuurd kunnen alleen
verplaatst worden als deze derde daar ook mee kan instemmen.
5.7 Gemiste individuele activiteiten kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot
een vermindering van de betalingsverplichting.
5.8 In geval van verhindering van Suz of de door haar ingehuurde derde zullen
individuele activiteiten worden verplaatst naar een moment waarop Suz of de door
haar ingehuurde derde weer beschikbaar is. In geval van langdurige verhindering
van Suz zal overeenkomstig artikel 13.3 gehandeld worden. Als de ingehuurde
derde langdurige verhinderd is, zal Suz op zoek gaan naar een vervanger of een
alternatieve activiteit aanbieden.

ARTIKEL 6 UITVOERING OVEREENKOMST
6.1 Suz heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden
zonder dat Suz jou daarvan op de hoogte behoeft te stellen. De algemene
voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor de door
Suz ingeschakelde derden. Behoudens opzet of grove roekeloosheid is Suz nooit
aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingehuurde derden.
6.2 Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen. Je moet Suz dan ook eerst
schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om aan haar
verplichtingen te voldoen.
6.3 Als een afgesproken uitvoeringstermijn verandert, dan zal Suz je zo snel mogelijk
op de hoogte stellen. Deze wijziging geeft je geen recht op schadevergoeding of
vermindering van de afgesproken prijs.
6.4 Als de voortgang van je traject afhangt van jouw feedback of input, dan is Suz
nooit aansprakelijk voor eventuele vertraging of het niet tijdig kunnen gebruik
maken van het aanbod als jij je feedback of input niet of niet tijdig geeft aan Suz.

ARTIKEL 7 ONLINE DIENSTEN
7.1 Suz zal zich naar behoren inspannen om te zorgen dat de diensten die online
geleverd worden zoveel mogelijk bereikbaar zijn.
7.2 Zonder voorafgaande bekendmaking kan Suz de online omgeving (tijdelijk) buiten
gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het
onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
7.3 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst of omgeving geeft je geen
recht op schadevergoeding of vermindering van de betalingsverplichting.
7.4 De door Suz aan jou verstrekte inloggegevens voor de online omgeving mogen
nooit met derden worden gedeeld. Als Suz waarneemt dat door jouw toedoen
derden toegang hebben tot online omgeving, dan is Suz gerechtigd jou de verdere
toegang tot de online omgeving, zonder voorafgaande aankondiging, te ontzeggen.
7.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van alle
gegevens die je hebt opgeslagen in de online omgeving. Bij verlies van deze
gegevens is Suz niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN
8.1 Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn
vastgelegd.
8.2 Als het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.3 Suz mag de inhoud van haar online omgeving, training of andere bijeenkomst
tussentijds wijzigen of aanvullen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook
mag Suz de planning van onderdelen wijzigen, bepalen wie de bijeenkomst zal
verzorgen en iemand tussentijds vervangen. Deze wijzigingen geven je geen recht
op schadevergoeding of vermindering van de betalingsverplichting.

ARTIKEL 9 VERWACHTINGEN
9.1 Suz zal de overeenkomst zorgvuldig naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Je
mag van Suz verwachten dat Suz je coacht en begeleidt om het beste uit jezelf en
je bedrijf te halen.
9.2 Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en besluiten. Succes
is afhankelijk van jouw inzet, motivatie en kwaliteiten. Suz zal zich naar behoren
inspannen om je daarbij te coachen en begeleiden, maar kan daarbij geen garantie
geven voor het behalen van een bepaald (financieel) resultaat.
9.3 Je neemt je verantwoordelijkheid en bent gemotiveerd. Je hebt een positieve
grondhouding en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken.
9.4 Je verstrekt Suz gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang kan zijn
voor de uitvoering van de overeenkomst en informeert Suz tijdig over wijzigingen.
Je brengt Suz onverwijld schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in naam, adres,
email en bankrekeningnummer.
9.5 Je stelt je respectvol op naar Suz, haar medewerkers, de door haar ingehuurde
derden en andere deelnemers.
9.6 Ongevraagde acquisitie richting andere deelnemers is niet toegestaan. Klant
worden bij elkaar mag uiteraard als dat natuurlijkerwijs zo ontstaat, maar het is
niet de bedoeling om ongevraagd je diensten aan te bieden of om vertrouwelijke
informatie te gebruiken (misbruiken) voor commerciële doeleinden.
9.7 Tijdens activiteiten houd je je aan de geldende normen wat betreft de openbare
orde, goede zeden en fatsoen. Ook houd je je aan de huisregels die gelden op de
locatie en volg je de door Suz, of door Suz ingeschakelde derden, gegeven
aanwijzingen en instructies op.
9.8 Als je online met andere deelnemers communiceert, verklaar je geen spam of
anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Commerciële uitingen zijn niet
toegestaan. Suz mag zonder nader bericht jouw berichten en reacties verwijderen,
als de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt.
9.9 Het maken van video- of geluidsopnames tijdens activiteiten (ongeacht in welke
vorm) is niet toegestaan, tenzij Suz hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft
gegeven. Deze bepaling is niet van toepassing op foto’s of korte reels voor gebruik
op social media.
9.10 Het maken van opnames tijdens een individuele activiteit is toegestaan mits je dit
vooraf aan Suz kenbaar hebt gemaakt. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames
voor andere doeleinden te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik.
9.11 Het overtreden van de leden 5 tot en met 8 door of namens jou kan leiden tot
onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van de diensten van Suz. Suz
mag je in dat geval ook verwijderen uit een activiteit. Uitsluiting of verwijdering
laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen vergoeding voor de
desbetreffende dienst onverlet.

ARTIKEL 10 FACTURERING EN BETALING
10.1 Je ontvangt van Suz een digitale factuur, die wordt verzonden naar het bij Suz
bekende e-mailadres. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de aanbetalingsfactuur geldt een
betalingstermijn van 24 uur.
10.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens
vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen.
10.3 Als je niet, niet op tijd of niet volledig betaalt, dan ben je zonder ingebrekestelling
in verzuim en is Suz vrij om zonder nadere waarschuwing rechtsmaatregelen te
treffen. Alle niet vervallen facturen en nog te verzenden facturen op grond van de
overeenkomst worden direct opeisbaar als één of meerdere facturen niet of niet
volledig zijn voldaan.
10.4 Je betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de
vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je de gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten die Suz moet maken. Die bedragen 15 procent
van het openstaande bedrag en tenminste 150 euro.
10.5 Wanneer jij in verzuim bent, heeft Suz het recht om de overeenkomst op te
schorten en of te ontbinden. Suz is niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde
bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft recht hebben op de nog niet
betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en die door
het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden. Ook kan Suz er voor kiezen de
overeenkomst slechts voort te zetten na volledige vooruitbetaling door jou.
10.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar als je in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op jouw
vermogensbestanddelen wordt gelegd, je overlijdt en voorts, als je in liquidatie
treedt of wordt ontbonden. In deze gevallen heeft Suz ook het recht de
overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat daardoor voor jou recht
op schadevergoeding ontstaat.
10.7 Een opschorting leidt nooit tot verlenging van de duur van het traject.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING
11.1 Wij zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen, tenzij de wet of de bevoegde autoriteiten ons tot iets anders
verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie
11.2 Suz mag jouw verhalen, ervaringen en reviews gebruiken voor haar podcast of
marketing- en promotiedoeleinden. Wij zullen jouw naam en de naam van jouw
bedrijf alleen met jouw toestemming vermelden. Ook mag Suz hiervoor niet-
herleidbare (screenshots van) berichten gestuurd door jou gebruiken. Uiteraard zal
Suz ervoor zorgen dat hierbij geen vertrouwelijke informatie zal worden gedeeld
met derden zonder jouw toestemming.

ARTIKEL 12 AUTEURSRECHT
12.1 Op alle door Suz verstrekte en gebruikte werken, waaronder digitale werkboeken,
adviezen, verslagen, audio’s en video’s, en de inhoud van haar website berust het
auteursrecht uitsluitend bij Suz of de door haar ingehuurde derden. Deze werken
zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt. Je mag een kopie maken
voor eigen gebruik.
12.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suz mogen deze werken niet
worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden
verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft.
12.3 Ook is het niet toegestaan om (delen van) deze werken commercieel te verkopen,
op te nemen in een eigen programma of anderszins een vergoeding te vragen voor
deze werken. Het is uitdrukkelijk verboden om een soortgelijk traject, al dan niet
met referentie naar of volgens de methode van Suz aan te bieden of te doen
geven.
12.4 Wij kunnen andere schriftelijke afspraken maken. Suz mag aan haar toestemming
voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
12.5 Bij overtreding van dit artikel ben je Suz een direct opeisbare boete van €10.000
verschuldigd voor iedere overtreding en ook €1.000 voor iedere dag of dagdeel dat
de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Suz om in plaats van de
boete (volledige) schadevergoeding te vorderen en ook onverminderd al haar
overige rechten.

ARTIKEL 13 OVERMACHT
13.1 Overmacht ontslaat Suz van de plicht tot nakoming van de overeengekomen
overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van
kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het
voor Suz redelijkerwijs onmogelijk is of zij gehinderd wordt om de diensten te
verlenen zoals afgesproken, haar daarvan geen verwijt te maken valt en die ook
niet anderszins voor rekening van Suz komt.
13.2 Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, zwangerschap of andere bijzondere
privéomstandigheden van Suz of de mensen waarmee zij werkt,
epidemie/pandemie, verzuim van personeel van Suz, oorlog of daarop lijkende
situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, gewijzigde
overheidsmaatregelen, internetstoringen, computerstoringen, extreme
weersomstandigheden of extreme file.
13.3 Als sprake is van overmacht, dan zal Suz jou zo snel mogelijk informeren. Indien
mogelijk zullen wij een passende oplossing proberen te vinden, waaronder het
verplaatsen van de desbetreffende dienst of het verlengen van de duur van de
overeenkomst.
13.4 In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht kunnen
wij de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Je blijft verplicht het al uitgevoerde
deel van de opdracht te vergoeden.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Suz zal zich naar behoren inspannen en je naar haar beste kunnen coachen en
begeleiden. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je
neemt. Suz kan voor de hieruit voortvloeiende schade nooit aansprakelijk worden
gesteld.
14.2 Als Suz aansprakelijk is, dan is zij alleen aansprakelijk voor directe schade. Suz is
niet aansprakelijk voor:
a Schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door jou verstrekte
onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie;
b Schade als gevolg van het niet of niet volledig bereiken van het door jou
beoogde resultaat;
c Schade als gevolg van implementatie van de door of samen met jou
tijdens het mentorship opgestelde documenten en plannen;
d Andere indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade
door bedrijfsstagnatie en schade ontstaan door verlies van gegevens;
e Beschadigingen, diefstal of verlies van jouw eigendommen en andere schade
ontstaan tijdens offline activiteiten.
14.3 Suz kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade
dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een
derde partij met wie Suz een overeenkomst is aangegaan. Suz mag
aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde anderen tegenover jou
inroepen.
14.4 De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke Suz aan jou verplicht zou zijn
te betalen gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of combinatie
van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot een bedrag van €1.000.
14.5 De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te
wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Suz.
14.6 Suz mag de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle
medewerking zal verlenen.
ARTIKEL 15 KLACHTEN
15.1 Bij klachten over de dienstverlening of de factuur, neem je, zo snel mogelijk,
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, dan
wel binnen 7 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk contact op met
Suz.
15.2 Als je het gebrek op een later moment ontdekt, dan neem je, zo snel mogelijk,
uiterlijk binnen 14 dagen na de ontdekking schriftelijk contact op met Suz. Je dient
aan te tonen dat je het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.
15.3 Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Suz in staat is
inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond is, te zorgen voor een passende
oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven neemt Suz niet in
behandeling.
15.4 Een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 16 VRIJWARINGEN
16.1 Suz is niet verantwoordelijk voor de informatie die je in de online omgeving van
Suz plaatst of die je aan Suz toestuurt in het kader van de dienstverlening. Je
vrijwaart Suz voor alle aanspraken van derden doordat de door jou verstrekte
informatie op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder
begrepen het auteursrecht, of in strijd is met wet- en regelgeving.
16.2 Als jij aan Suz elektronische bestanden en dergelijke verstrekt, garandeer je dat
deze vrij zijn van virussen en andere defecten.

ARTIKEL 17 AFSLUITENDE BEPALINGEN
17.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd
zijn om voort te duren van kracht, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen
betreffende auteursrecht, geheimhouding, aansprakelijkheid en vrijwaringen.
17.2 Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door jou
aan een derde worden overgedragen als Suz hier schriftelijk mee heeft ingestemd.
17.3 Iedere vordering van jou, behalve een vordering die al door Suz is erkend, vervalt
door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij
binnen deze termijn gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is
ingesteld.
17.4 Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ons
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
17.5 Wij zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat wij ons naar behoren hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
17.6 De rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_button button_color=”accent” border_width=”0″ link=”url:https%3A%2F%2Fsuzannevanschaik.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F03%2FAlgemene-voorwaarden-Suz-van-Schaik-1.pdf|title:Links” button_color_type=”uncode-palette” uncode_shortcode_id=”964210″]Download de algemene voorwaarden[/vc_button][/vc_column][/vc_row]